Tagarchief: zorgverzekering

Vergoedingen ongecontracteerde psychologen in 2015

Als u wil weten wat de vergoeding is van uw zorg-verzekeraar voor ongecontracteerde psychologische hulp voor mensen van boven 18 jaar in 2015  klik dan op deze link en download het PDF bestand:

http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2015/

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Zorgverzekeringen

Over zorgverzekeraars, marktwerking en contract-vrije psychologische hulp

Er is een groeiend aantal eerste- en tweedelijns psychologen dat er voor kiest om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars in contracten voorwaarden stellen waar deze niet contractanten principieel bezwaren tegen hebben.

Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat contractanten door de zorgverzekeraar verplicht worden om bepaalde vragenlijsten af te nemen bij cliënten. Niet contractanten willen graag zelf bepalen of, en zo ja, welke vragenlijsten zij willen afnemen. Die deskundigheid hoort bij hun opleiding.

Een andere voorwaarde is dat zorgverzekeraars de prijs vaststellen van een consult, afhankelijk van een aantal kwalificaties van de psycholoog, een prijs die de zorgverzekeraars eenzijdig bepalen.

Zo maken zij bv. onderscheid tussen standaard -en kwaliteitscontracten en daarvan hangt dan het tarief af.
Niet- contractanten vinden dat zij zelf het recht hebben om hun tarief vast te stellen en dat het criterium voor hun deskundigheid niet bij de zorgverzekeraars doch bij hun beroepsverenigingen dienen te liggen.

Eerste en tweedelijns psychologen zijn allemaal geregistreerd bij het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daar worden en horen ook de criteria te worden bepaald voor deskundigheid. En tevens hebben de beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen (LVE) hierin een inbreng. Zorgverzekeraars dienen hierin op geen enkele wijze een bepalende stem te hebben.

Niet-contractanten zijn dus net zo deskundig als contractanten omdat zij ook allen geregistreerd zijn in het BIG register en aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de meeste gecontracteerde psychologen.

Het belangrijkste bezwaar van de contract-vrije psychologen is echter dat zorgverzekeraars zich steeds meer en steeds vaker het recht toe-eigenen om dossiers van cliënten in te zien.

Dit wordt door de niet-contractanten ervaren als zowel een onaanvaardbare schending van het in de beroepscode vastgelegde beroepsgeheim van de psycholoog als een grove inbreuk op de privacy van de cliënt.

Veel cliënten blijken niet op de hoogte te zijn van deze eisen van de zorgverzekeraars.

Als zij deze horen zijn zij in de meeste gevallen graag bereid om wat meer te betalen ter bescherming van hun privacy en de vrijheid van handelen van hun psycholoog die hun vaak door hun huisarts is aanbevolen als de meeste deskundige en in hun geval de beste vertrouwenspersoon.

Als psychologen geen contracten met de zorgverzekeraars afsluiten betekent dit bij de meeste zorgverzekeraars dat er per consult minder aan een verzekerde vergoed wordt en dat deze dus per consult een hogere eigen bijdrage moet betalen. Deze zorgverzekeraars verkopen alleen de zgn. natura-polissen. Zorgverzekeraars die ook de zgn. restitutie-polissen aanbieden vergoeden in die polis evenveel aan gecontracteerde als aan niet-gecontracteerde psychologen. Anders dan in natura-polissen wordt dan het wettelijk vastgestelde recht dat verzekerden hebben op vrije keuze van behandelaar tenminste geborgd.

Maar financiële motieven zouden geen beperkingen mogen opleggen. De lagere inkomens kunnen hier de dupe van worden.

In de driehoek zorgverlener – cliënt – zorgverzekeraar is er een contract tussen behandelaar en cliënt. Daarnaast heeft de cliënt een verzekering afgesloten en is er dus een contract tussen de cliënt en de zorgverzekeraar. In de nieuwe zorgverzekeringswet wordt getracht de zorgverzekeraar tussen cliënt en zorg-verlener te positioneren, vanuit de gedachte dat dit de zorg goedkoper en beter beheersbaar zou maken.

De meeste contract-vrijen zijn van mening dat dit zo niet werkt. Het is ten opzichte van de cliënt bevoogdend en plaatst de zorgverlener in de positie van de onbetrouwbare, door de verzekering te controleren partij, waarbij deze laatste de rol van redder in het spel krijgt toegemeten. De zorgverzekeraar die, mede daartoe gedwongen door marktwerking, onafhankelijk en objectief het juiste zou doen om de prijzen laag te houden en de kwaliteit van zorg hoog. Contract-vrije psychologen zijn echter van mening dat het veel waarschijnlijker is dat het kostenbesparend werkt als de cliënt via directe ontvangst van de nota’s zich bewust wordt van hoeveel de zorg kost waarvan hij gebruik maakt.

Zij beschouwen de cliënt als een mondig iemand met een eigen verantwoordelijkheid en eigen beslissingsbevoegdheid.

Voor nadere informatie en voor een overzicht van niet- contractanten per regio kunt u zich wenden tot de website van de contractvrijepsycholoog.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen